Statut Fundacji ProEko Edukacja

tekst jednolity

stan na dzień 22 listopada 2013 r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja ProEko Edukacja” i w dalszych postanowieniach zwana jest Fundacją.

2. Fundacja ustanowiona została przez Grzegorza Kuderskiego zwanego w dalszej części Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Gabrielę Graboń - Grześkowiak w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 53, lok. 2, w dniu 29 października 2013 roku.

3. Fundacja jest organizacją pozarządową.

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. środowiska.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Leśno Górne, gmina Police w województwie zachodniopomorskim.

2. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska, przy czym dla wypełniania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Dla realizacji swych celów statutowych, Fundacja może powoływać oddziały terenowe, a także może wchodzić w skład innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

4. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może się posługiwać tłumaczeniem nazwy w wybranym języku obcym.

 

§ 3

 Fundacja została zawiązana na czas nieoznaczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Fundacjach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

§ 4

 Fundacja ma prawo używania pieczęci i odznak oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 Rozdział II

Cele i środki działania

 § 5

 Celami Fundacji są:

a) pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

b) promocja i popieranie kultury ekologicznej,

c) kształtowanie postaw postępowania i działalności zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

d) prowadzenie i wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym,

e) propagowanie i rozwijanie Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) oraz podnoszenie świadomości konsumentów w zakresie etycznego i odpowiedzialnego stylu konsumpcji,

f) propagowanie idei zdrowego stylu życia

g) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

i) działalność na rzecz rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich,

j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

k) działalność wspomagająca rozwój techniki i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej,

l) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

 § 6

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

1. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:

a) prowadzenie edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,

b) organizowanie spotkań, seminariów, warsztatów i konferencji,

c) organizowanie wycieczek szkolnych o tematyce ekologicznej,

d) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych,

e) zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki oraz ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa,

f) zwiększanie dostępności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i wiedzy w tym zakresie,

g) aktywizacja społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich,

h) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, wspólnot i innych organizacji pozarządowych,

i) wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie,

j) ścisła współpraca z ośrodkami edukacyjnymi,

k) współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego,

l) współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą,

m) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących celów statutowych,

n) inne działania realizujące cele statutowe.

2. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność wyszczególniona w ustępie §6 ust. 1 punkty a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.

 

§ 7

 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Fundacji jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

Rozdział III

Władze Fundacji

 § 8

 Władzami Fundacji są:

a) Rada Fundacji – zwana dalej „Radą”,

b) Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”.

 

§ 9

 Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z przynajmniej dwóch członków.

3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator i jego kadencja upływa z dniem 31.12.2014 roku. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku decyzji Fundatora lub w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

7. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 

§ 11

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów.

 

§ 12

Do zadań Rady należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu,

b) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu Prezesa i członków Zarządu,

c) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

d) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,

e) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

f) nadzór nad działalnością Fundacji,

g) podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 13

 Rada Fundacji w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, przy czym pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora i jego kadencja upływa z dniem 31.12.2014 roku.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

4. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków w przypadku podjęcia przez nich działań sprzecznych z prawem, statutem lub dobrym imieniem Fundacji.

 

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,

h) określanie struktury organizacyjnej Fundacji.

3. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.

4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

§ 16

 W sprawach majątkowych nie przekraczających 5000,00 zł (pięciu tysięcy złotych), wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Prezesa Zarządu samodzielnie.

 

§ 17

 W każdym przypadku, do czynności prawnej, w wyniku której następuje rozporządzenie prawem Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie powyżej 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Fundatora.

 

§ 18

 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

 § 19

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na fundusz założycielski składa się 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

§ 20

 Dochody Fundacji mogą w szczególności pochodzić z:

a) majątku własnego Fundacji,

b) przychodów z odpłatnej działalności statutowej,

c) spadków, zapisów, darowizn, dotacji, subwencji i innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

d) wpływów ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń,

e) oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania obligacji skarbowych skarbu państwa,

f) zaciągniętych pożyczek,

g) innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu.

 

§ 21

1. Fundacja zobowiązuje się uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 22

Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 23

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim. Jednocześnie w toku swej działalności Fundacja może określić dodatkowe cele i sposoby ich realizacji nie będące w sprzeczności z dotychczasowymi.

 

§ 24

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora.

 

§ 25

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz realizacji celów zbliżonych do określonych w niniejszym Statucie lub innych wskazanych przez Fundatora.

 

§ 26

Członkowie władz Fundacji nie ponoszą odpowiedzialności materialnej swoim majątkiem za zobowiązania Fundacji.

 

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


§ 28

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Fundacjach.